Pre pandémiu COVID 19 môžu byť objednávky vybavované s miernym oneskorením.

Vyhľadávanie

Potrebujete pomôcť? 0907 351 870
Potrebujete pomôcť? 0907 351 870

Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) Objednávanie tovaru

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu alebo písomne na našej adrese.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

Tovar  sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.  Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Bez ohľadu na vyššie uvedené, vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok

3) Spôsob doručenia a doba dodania

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom prepravnej spoločnosti, pred dodaním tovaru budete telefonický upozornený od prepravcu o zásielke cca. 1 hodinu pred doručením.

Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky. 

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

– dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

– oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

– za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou,

– prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

– zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 1.000,- EUR (30.126,- SKK), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4) Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí  do 3  pracovných dní od objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Tovar, ktorý momentálne nie je skladom ale zobrazuje sa, tak na základe Vašej objednávky zaistíme v najbližšom možnom termíne čím sa dodacia doba expedície predĺži  približne o 3  pracovné dní. Pri výraznejšom predĺžení expedičnej doby Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.

5) Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

6) Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame prepravnou spoločnosťou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať v hotovosti kuriérovi  pri preberaní zásielky, prevodom na účet  e-shopu (vopred pred odoslaním zásielky) alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.

-prípadne využiť inú možnosť platby ktorú náš e-shop ponúka

7) Individuálna ponuka

V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

Náš e-shop má doklad chránenej dielne.

Náhradné plnenie ako iste viete, podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, môže dodržať povinný podielzamestnávania týchto občanov náhradným plnením, a to zadávaním zákaziek Chránenej dielni.

Podľa Zákona č. 330/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím potrebné zadať chránenej dielni zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto uzná dodržiavanie povinného podieluzamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za príslušný kalendárny rok

a zamestnávateľ sa tak vyhne povinnému odvodu vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (tá sa vypočítava rovnakým spôsobom ako pri zákazke chránenej dielni) na účet ÚPSVaR.

8) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Ku každej objednávke pristupujme individuálne so snahou vyjsť v ústrety kupujúcemu. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru.

Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: – Obdŕžaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

– Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

– Tovar musí byť nepoškodený

– Tovar nesmie byť použitý

– Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

– Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe

9) Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

10) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej chybe tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie chýb tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

11) Ochrana osobných údajov 

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov. Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme  adresu sídla firmy, IČ a DIČ. Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie.

Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, poskytneme nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

Váš súhlas.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

Back to Top
Produkt bol pridaný do košíka